Mestské kultúrne stredisko

Mesto Veľké Kapušany v roku 2024 oslavuje storočnicu miestneho futbalu. Zámerom projektu je usporiadanie medzinárodného futbalového turnaja žiakov hrajúci kategóriu U 15 to sú deti od 13 do 15 rokov. Dňa 21. júna 2024 za účasti mladých futbalových družstiev z Maďarska z mesta Eger a Nyiregyháza zo Slovenska z mesta Veľké Kapušany a z Kráľovského Chlmca sa usporiada I. ročník Medzinárodného futbalového turnaja. Podpora mládežníckeho športu je jednou zo základných úloh organizátora, ktorým je Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Mestským futbalovým klubom vo Veľkých Kapušanoch. Projekt je zameraný na upevňovanie vzťahov prostredníctvom futbalu a spoločných cezhraničných aktivít. Projekt podporuje medziľudské vzťahy, ciele a vytvára medziľudské väzby na obidvoch stranách hranice. V usporiadaní tohto prestížneho športového podujatia chceme naďalej pokračovať a našou snahou bude túto tradíciu zachovať. Zámerom a cieľom projektu je • Osvetou podporovať šport ako žiaduci druh zábavy. • Realizáciou takýchto podujatí pritiahnuť čo najviac mladých ľudí k športovaniu. • Podporovať nádejných mladých futbalistov v ich športovej kariére. • Zabezpečiť súdržnosti medzi futbalovými klubmi a odstraňovanie športovej rivality medzi družstvami. – zvýšiť záujem mladých ľudí o zdravý a aktívny životný a výmena skúsenosti v oblasti zdravej výživy pre mladých športovcov – vzbudiť záujem mladej generácie o princípy Európskej únie – prostredníctvom hrania futbalu umožniť deťom vyskúšať si profesionálnu prípravu, získavať nové kontakty a nadväzovať nové cezhraničné priateľstvá , rozvíjať jazykové schopnosti u detí Aktivity projektu: 1. Medzinárodný futbalový turnaj, 2. Výstava s názvom storočnica veľkokapušianskeho futbalu, 3. Stretnutie futbalových reprezentantov Partneri projektu sú Eger Labdarúgó Sport Kft. a Filo SE, obidvaja partneri sú športovými futbalovými klubmi pôsobiaci v meste Nyiregyháza a Eger.

Názov projektu: Medzinárodný futbalový turnaj 2024
Akronym: MFT 2024
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/264
Celkový rozpočet projektu: 16 518,75 €
Rozpočet ERDF: 13 215,00 €
Začiatok projektu: 20.04.2024
Koniec projektu: 19.07.2024