MFK Rožňava

Ako žiadateľ, MFK Rožňava, už po tretí rok plánujeme podporiť športové aktivity zorganizovaním medzinárodného mládežníckeho turnaja vo futbale, ktorý bude sprevádzaný zaujímavým
programom. Budúci rok sa chceme zamerať na zlepšenie bilaterálnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom a pozvať na toto významné podujatie zástupcov samospráv z mesta
Szerencs, viaceré športové kluby i hudobné skupiny z Maďarska.
Aktivity projektu:
• Športové podujatie – medzinárodný mládežnícky turnaj vo futbale
• Kultúrne podujatie – prehliadka kaštieľa Betliar, jaskyne Domica, vystúpenie hudobných
skupín zo Szerencsu a z Rožňavy, atrakcie pre deti, animátori a rôzne súťaže
• Odborný program – prednáška o histórii športu v meste Rožňava, stretnutie
inštitucionálnych a odborných účastníkov pôsobiacich na oboch stranách hranice Maďarska a Slovenska.
Ciele projektu:
• Prostredníctvom športu i kultúry posilníme dlhodobú cezhraničnú spoluprácu medzi zástupcami mimovládnych organizácií i orgánmi samospráv na Slovenskom a Maďarskom území,
• Účastníci medzinárodného turnaja i široká verejnosť získajú praktické skúsenosti o bohatstve a rozmanitosti spoločného dedičstva Európskej únie
• Pri všetkých organizovaných aktivitách občania Slovenska a Maďarska budú mať možnosť slobodne vyjadriť svoj názor rešpektujúc zásadu nediskriminácie a rodovej rovnosti, zúčastniť sa na
demokratickom občianskom živote Európskej únie.
Pozvaní partneri:
• Mesto Szerencs: partnerské mesto mesta Rožňava od roku 1991
• Športový klub: Szerencs Város Sportegyesüle (Szerencs VSE Labdarúgás)
• Športový klub: Spartacus 1928 Nonprofit Kft
Očakávané výsledky projektu:
• Nadviazanie dlhodobej bilaterálnej spolupráce v oblasti športu pre všetky vekové kategórie
• Organizovanie/účasť na pravidelných medzinárodných športových turnajoch či už na slovenskej alebo maďarskej pôde.

Názov projektu: Športom k utužovaniu cezhraničnej spolupráce
Akronym: Športom ku spolupráci
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/366
Celkový rozpočet projektu: 33 037,50 €
Rozpočet ERDF: 26 430,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 31.07.2024