Art4 centrum

Hlavnými cieľmi projektu sú: – hlboká kultúrno-historická analýza vzťahov medzi SK a HU v rôznych časových obdobiach. Cieľom je porozumenie kľúčovým momentom, udalostiam a zmenám, ktoré formovali vzájomné vzťahy – analýza súčasných vzťahov medzi oboma krajinami v rámci kultúrnej spolupráce a identifikácia príležitosti na posilnenie spolupráce a riešenia výziev – podpora kultúrnej výmeny medzi SK a HU s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, rešpekt a spoluprácu – zlepšenie vzdelávania a informovanosti o histórii, kultúre a vzťahoch medzi SK a HU. Cieľom je poskytovať ľuďom relevantné informácie a stimulovať dialóg medzi občanmi a inštitúciami oboch krajín. Špecifickými cieľmi projektu sú: – vytvorenie odborno-vzdelávacieho materiálu vo forme Zborníka z konferencie s názvom Slovensko-maďarské vzťahy v čase a Publicistického dokumentu (film) o histórii, kultúre a vzťahoch medzi SK a HU, ktoré budú dostupné inštitúciám, univerzitám a verejnosti. – zorganizovanie kultúrneho podujatia, ktoré podporí vzájomné porozumenie a obohatí skúsenosti inštitúcií a obyvateľov oboch krajín v oblasti kultúry a histórie. Relevantnosť a súlad projektu s výzvou je založený na podpore budovania vzájomnej dôvery medzi obyvateľmi a inštitúciami v KSK a Hevešskej župy prostredníctvom cezhraničnej spolupráce inštitúcií zameraných na realizáciu kultúrno-historických vzdelávacích aktivít. Pozvaným maďarským partnerom projektu je Irisz Muveszeti Sport Természetvédelmi Alapítvány, ktorého aktivitami je realizácia podujatí podporujúcich umelecký záujem detí a dospelých. Medzi aktivity projektu patrí: – Odborná konferencia – Prehliadka mesta Košice s profesionálnym sprievodcom – Filmové premietanie – Tvorba Publicistického dokumentu (filmu) – Tvorba Zborníka z konferencie Očakávanými výsledkami projektu je: – posilnenie cezhraničných vzťahov medzi inštitúciami a dôvery medzi účastníkmi projektu – vytvorenie SK-HU cezhraničnej spolupráce – informovanie cieľových skupín o SK-HU vzťahoch v čase

Názov projektu: Slovensko-maďarské vzťahy v čase
Akronym: SKHU Vzťahy v čase
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/233
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024