Gombaszög Fejlesztéséért Egyesület – Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku

Gombaszög 2024 si kladie za cieľ posilniť kultúrne a cezhraničné vzťahy, pričom zdôrazňuje kultúrnu diverzitu a vzájomný dialóg medzi regiónmi. Sústreďuje sa na podporu kultúrnych udalostí
a budovanie väzieb medzi rôznymi kultúrnymi spoločenstvami. Pozvaným partnerom je Nadácia Pro Minoritate z Maďarska (Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány), uznávaná organizácia s
odhodlaním posilňovať kultúrnu diverzitu a cezhraničné vzťahy. Vďaka projektu očakávame posilnenie cezhraničných vzťahov, pričom účastníci budú lepšie informovaní o kultúre a identite
rôznych regiónov. Očakáva sa tiež zvýšenie návštevnosti festivalu zo strany maďarských návštevníkov a prínos kultúrnej rôznorodosti prostredníctvom vzájomnej spolupráce.

Názov projektu: Gombaszög 2024
Akronym: GSZ24
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/312
Celkový rozpočet projektu: 36 337,50 €
Rozpočet ERDF: 29 070,00 €
Začiatok projektu: 01.05.2024
Koniec projektu: 31.07.2024