Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Našim cieľom je zorganizovať trojdňové kultúrne podujatie s názvom Spoznaj svojich susedov. Účelom je posilniť cezhraničnú spoluprácu so študentmi, učiteľmi a pracovníkmi samospráv medzi mestom Spišská Nová Ves a partnerským mestom Kisújszállás. Toto podujatie by malo prispieť k tomu, aby si účastníci kultúrneho podujatia uvedomili význam susedstva a občianstva v Európskej únii. Program kultúrneho podujatia Spoznaj svojich susedov je postavený tak, aby si všetci účastníci navzájom vymenili vedomosti o bohatstve a rozmanitosti svojich miest a okolia. Veríme, že to upevní vzájomné vzťahy a účastníci si uvedomia význam dobrých vzťahov medzi susedmi, a teda štátmi Európskej únie. Čiastkovými cieľmi projektu je predstavenie regiónu Spiš a mesta Košice. Návštevníci z Maďarska tak spoznajú, že aj v týchto častiach Slovenska majú svoju históriu a že Slováci a Maďari majú spoločné kultúrne dedičstvo. Okrem návštev kultúrnych pamiatok, máme záujem zúčastniť sa divadelného predstavenia v Spišskom divadle a hudobného koncertu v kaštieli Dardanely. Naopak od maďarských návštevníkov očakávame, že pre nás pripravia kultúrny program, v ktorom nám prestavia svoj región a svoju krajinu. Súčasťou spoznávania nášho mesta Spišská Nová Ves bude aj návšteva radnice, kde nás všetkých privíta primátor mesta Ing. Pavol Bečarik. Stretnú sa tu členovia orgánov samosprávy mesta Spišská Nová Ves a mesta Kisújszállás, za prítomnosti študentov našej školy a maďarskej školy, aby si vymenili praktické skúsenosti z fungovania občianskeho života v obidvoch mestách. Naša škola plánuje zapojiť 30 študentov, 3 učiteľov a 2 členov samosprávy. Chceme pozvať 38 študentov z jednej strednej školy z mesta Kisújszállás, ich 5 učiteľov a 2 členov samosprávy. V meste Kisúszállás sa nachádza Kalvínske kolégium Zsigmunda Mórica, ktoré sa člení na gymnázium a technikum.

Názov projektu: Spoznaj svojich susedov
Akronym: Spoznaj svojich susedov
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/030
Celkový rozpočet projektu: 23 125,00 €
Rozpočet ERDF: 18 500,00 €
Začiatok projektu: 1.8.2024
Koniec projektu: 31.10.2024