THE MOTION

Cieľom predloženého projektu je zorganizovanie výnimočného športového podujatia so sprievodným programom v auguste 2024. Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie bežeckých
pretekov s názvom Rožňava Night Run, ktoré budú výnimočné výberom miesta a času. Jedná sa o nočný beh s dĺžkou trasy cca. 7 km. Okrem toho, že sa preteky budú konať v nočných hodinách,
zaujímavosťou bude výber miesta centrály podujatia, ktoré bude situované do historického centra mesta Rožňava. Súčasťou podujatia bude aj krátka prekážková dráha, hudobný sprievodný program, ktorým atmosféru nočného behu v historickom centre mesta ešte viac vystupňujeme. Úspešnou realizáciou projektu jednoznačne posilníme spoločenskú kohéziu a partnerstvo,
vytvoríme možnosť pre občanov k účasti na demokratickom a občianskom živote EÚ, posilníme cezhraničné partnerstvá a podporíme výmenu skúseností medzi partnermi, vytvoríme možnosť k
zrodeniu a upevňovaniu vzájomných vzťahov medzi účastníkmi podujatia a taktiež predstavíme všetkým účastníkom spoločné dedičstvo EÚ- historické centrum mesta Rožňava.
Partnerom projektu je Futni Születtünk Sportegyesület, ktoré pravidelne organizuje preteky v trailovom behu, majú širokú databázu bežcov a preto za ich pomoci určite dosiahneme vysokú cezhraničnú účasť, okrem toho disponujú bohatými skúsenosťami, vďaka ktorým vedia náš projekt výrazne obohatiť. Hlavnou aktivitou projektu je zorganizovanie bežeckých pretekov s účasťou maďarských občanov. Dielčimi aktivitami sú spolupráca s partnermi podujatia, zabezpečenie účasti hostí (bežcov a spoluorganizátorov) z Maďarskej Republiky a starostlivosť o nich, príprava a realizácia sprievodného programu podujatia a taktiež propagačné aktivity. Očakávanými výsledkami projektu sú realizácia výnimočného cezhraničného verejného športového podujatia, zapojenie občanov Slovenskej a Maďarskej Republiky do spoločenského a športového diania, zapojenie partnera z Maďarskej Republiky do projektu a vytvorenie dlhodobej spolupráce s nimi.

Názov projektu: Rožňava Night Run
Akronym: RNR
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/107
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024