Združenie gemerských remeselníkov – Gömöri Kézmüvesek Társulása

Hlavnými cieľmi projektu sú: – vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností, znalostí a techník medzi generáciami, aby sa zachovala a prenášala hodnota slovenských a maďarských remeselníckych zručností – spájanie komunít, remeselníkov, umelcov a nadšencov oboch krajín s cieľom vytvoriť dynamické a inkluzívne prostredie – budovanie partnerských vzťahov medzi organizáciami, inštitúciami a remeselníckymi skupinami s cieľom podporiť a posilniť vznik dôvery a nových spoluprác – poskytnutie vzdelávacích príležitostí prostredníctvom workshopov, prezentácií a aktivít na podporu porozumenia a váženia si hodnoty tradičných slovenských a maďarských remeselných techník – propagácia kultúrneho dedičstva oboch regiónov prostredníctvom festivalu – inšpirovanie nových generácií k poznaniu a rozvíjaniu tradičných remeselných zručností Slovenska aj Maďarska. Relevantnosť a súlad projektu s výzvou spočíva v medzi-inštitucionálnej spolupráci medzi Slovenským a Maďarskými projektovými partnermi s dôrazom na budovanie vzájomnej dôvery a medziľudských vzťahov prostredníctvom spolupráce na aktivitách projektu v kontexte zachovania remeselníckych tradícií oboch regiónov vzdelávaním mladej generácie. Pozvanými partnermi projektu sú: – Centrum reformovaného vzdelávania Eötvösa Józsefa – materská škola, základná škola, stredná škola, odborná škola, odborná škola a základná umelecká škola – Obec Ibrány – Obec Kisgyőr Medzi aktivity projektu patrí Medzigeneračný Remeselnícky Festival, ktorý pozostáva z konferencie a festivalovej časti. Medzi očakávané výsledky projektu patrí: – vytvorenie silných vzťahov a partnerstiev medzi komunitami a inštitúciami zo SK a HU – zvýšenie povedomia o kultúrnom dedičstve oboch regiónov prostredníctvom festivalu – inšpirovanie mladých ľudí a podpora ich záujmu o tradičné remeslá – vytvorenie prostredia, ktoré je inkluzívne a kde sa stretávajú ľudia z rôznych komunít a kultúr – rozšírenie siete ľudí a organizácií zaoberajúcich sa remeslami a kultúrnym dedičstvom

Názov projektu: Zachovajme Tradície: Medzigeneračný Remeselnícky Festival
Akronym: Festival Remesiel
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/226
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024