SYNAPSY

Projekt CyberOsveta je zameraný na posilnenie cezhraničnej spoločenskej kohézie medzi Slovenskom a Maďarskom, reagujúc na výzvy spojené s dezinformáciami v dnešnom informačnom
prostredí. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o internetovej bezpečnosti a schopnosti rozlišovať pravdivé a nepravdivé informácie. Prieskum GLOBSEC ukázal, že Slováci (45%) sú viac náchylní k
dezinformáciám ako Maďari (28%), čo predstavuje príležitosť pre vzájomnú osvetu a výmenu skúseností. Projekt zahŕňa spoluprácu s maďarskou obcou Szilvásvárad, ktorá pomáha sprostredkovať
účastníkov a informácie. Hlavnou aktivitou je medzinárodný vzdelávací workshop s praktickými ukážkami na identifikáciu dezinformácií a podvodov na internete, vrátane využitia umelej
inteligencie. Okrem workshopov projekt zahrňuje interaktívne diskusie a skupinové aktivity na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Meraním schopností účastníkov na začiatku a na konci workshopu sa hodnotí zlepšenie v rozpoznávaní dezinformácií. Cieľom je posilniť občiansku spoločnosť v oblasti internetovej bezpečnosti a kritického myslenia. Zručnosti získané v rámci projektu majú dlhodobý charakter a sú zamerané na poskytnutie nástrojov na ochranu pred dezinformáciami do budúcnosti. Financovanie projektu z Fondom malých projektov zabezpečuje kvalitné prostredie a materiály pre workshop. Projekt CyberOsveta tak prispieva k posilneniu vzťahov a spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom, podporuje boj proti dezinformáciám, a posilňuje demokratické hodnoty.

Názov projektu: CyberOsveta-Obrana proti dezinformáciám a online nebezpečenstvám
Akronym: CyberOsveta
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/105
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024