Inštitucionálne zabezpečenie FMP

Vedúci prijímateľ Fondu malých projektov (FMP VP) – prijímateľ, ktorý vo svojom mene a v mene partnera/partnerov FMP predložil žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre strešný projekt z EFRR, je zodpovedný za implementáciu Fondu malých projektov. Vedúci prijímateľ FMP je hlavný kontaktný bod v rámci administratívneho a kvalitatívneho hodnotenia. Vedúcim prijímateľom FMP pre východnú oblasť je: EZÚS Via Carpatia s r. o. Vedúcim prijímateľom FMP pre západnú oblasť je: EZÚS Rába-Dunaj–Váh, bude vykonávať aj funkciu kontrolného orgánu malých projektov.

Monitorovací výbor pre Fond malých projektov – výbor pre projekty je orgán menovaný Vedúcim prijímateľom Fondu malých projektov na účely výberu a monitorovania realizácie projektov a schvaľovania dokumentov týkajúcich sa realizácie výziev na malé projekty.