Program Interreg

Interreg bol vyvinutý ako Iniciatíva Spoločenstva s rozpočtom vo výške 1 miliardy EUR, ktorá sa v roku 1990 vzťahovala výlučne na cezhraničnú spoluprácu. Táto iniciatíva bola neskôr rozšírená o nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V období 2014-2020 je Európska územná spolupráca popri cieli Rast a zamestnanosť, jedným z dvoch cieľov Kohéznej politiky. V priebehu rokov sa stal INTERREG kľúčovým nástrojom Európskej únie na podporu spolupráce medzi partnermi z rôznych krajín. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach.

Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko

Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh a Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia (ďalej len: EZÚS) v mene Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska (Riadiaceho orgánu) a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Národného orgánu) vyhlasujú výzvu FMP na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je financovaná z Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko. Fond malých projektov sa realizuje v rámci Prioritnej osi 3 tohto Programu nasledovne:

  • Prioritná os: PO 3 – Inštitucionálne spolupráce
  • Špecifický cieľ: ISO1 – SO(c) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy.
  • Opatrenie 3.2 – Budovanie vzájomnej dôvery