I. Výzva na prekladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov – HUSK/SPF/2301

Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia (ďalej len: EZÚS) vyhlasujú výzvu FMP na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je financovaná z Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko. Fond malých projektov sa realizuje v rámci Prioritnej osi 3 tohto Programu nasledovne:

 • Prioritná os

  PO 3 – Inštitucionálne spolupráce

 • Špecifický cieľ

  ISO1 – SO(c) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy.

 • Opatrenie 3.2

  Budovanie vzájomnej dôvery

 • Typ výzvy

  časovo ohraničená výzva

 • Dátum vyhlásenia Výzvy

  16. október 2023

 • Dátum uzatvorenia Výzvy

  15. november 2023, 15:00

 • Dĺžka projektu

  max. 10 mesiacov

 • Systém na podávanie žiadostí:

  https://husk.interregplus.eu/21-27

 • Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu Celková finančná alokácia (EFRR)

  1 450 000 EUR

Počet účastníkov (osoba) Podpora od Európskej únie (€) Celkový rozpočet (€)
25-50 13 215 16 518,75
51-75 15 855 19 818,75
76-100 18 500 23 125,00
101-125 21 145 26 432,25
126-150 23 785 29 431,25
151-175 26 430 33 037,50
176-200 29 070 36 337,50
201-225 31 715 39 643,75
226-250 34 360 42 950,00
251-276 37 000 46 250,00
276 a viac 39 645 49 556,25

Prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich projektových zámerov!

Vzor zmluvy bude zverejnený v najbližších dňoch.

1. Výzva na predkladanie projektových žiadostí_v1 Stiahnuť
1A. Doplňujúce informácie k Výzve_v1 Stiahnuť
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa_v1 Stiahnuť
3. Vyhlásenie o zámere spolupracovat_v1 Stiahnuť
4. De-minimis-declaration_v1 Stiahnuť
Hodnotiaci hárok_v1 Stiahnuť
User_manual_Application_HUSK_FO_SPF_v1-01 Stiahnuť
Používateľský manuál Interreg+_SJ Stiahnuť