Fond malých projektov

Špecifický cieľ 3.2: Budovanie vzájomnej dôvery
Hlavná činnosť 3.2.1: Fond malých projektov
Hlavná činnosť prispeje k posilneniu cezhraničnej spolupráce medziľudskými činnosťami prostredníctvom Fondu malých projektov. Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilniť sociálnu súdržnosť cez hranice podporou spolupráce na miestnej úrovni a vytvoriť a zlepšiť dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Očakáva sa, že táto činnosť vytvorí nové cezhraničné partnerstvá a vybuduje vzájomnú dôveru na úrovni obcí, verejných inštitúcií a občanov. Hlavná činnosť okrem iného podporuje nasledovné cezhraničné iniciatívy.

 • organizovanie cezhraničných kultúrnych a športových podujatí pre ľudí žijúcich v prihraničnej oblasti;
 • budovanie nových partnerstiev medzi samosprávami, verejnými inštitúciami, hospodárskymi subjektmi prostredníctvom spoločných študijných ciest, spoločných zasadnutí správnych rád, odborných konferencií atď.;
 • organizovanie výmenných programov a spoločných táborov pre deti;
 • podpora dvojjazyčnosti a digitalizácie;
 • podpora festivalov a predstavení na podporu cezhraničného partnerstva;
 • podpora spoločného vývoja projektov a prípravy projektov pre budúcu výzvu programu Interreg na predkladanie návrhov.

Hlavné cieľové skupiny Hlavnými cieľovými skupinami špecifického cieľa sú obyvatelia programového územia. Očakáva sa, že projekty budú implementovať:

 • miestne a územné samosprávy a ich rozpočtové organizácie;
 • Európske zoskupenia pre územnú spoluprácu;
 • mimovládne organizácie;
 • cirkvi;
 • vzdelávacie inštitúcie;