Najčastejšie otázky

Kto môže byť žiadateľom?

Fond malých projektov je implementovaný formou tzv. žiadateľa. Žiadateľ je samostatne zodpovedný za realizáciu malého projektu a za zákonné použitie finančného príspevku. Úlohou žiadateľa je predložiť žiadosť, zorganizovať a zrealizovať plánované podujatie (podujatia), a predložiť záverečnú správu malého projektu.

Aká je oprávnená právna forma žiadateľa?
  • samosprávy a ich inštitúcie;
  • neziskové organizácie;
  • vzdelávacie a výskumné inštitúcie;
  • cirkvi;
  • Európske zoskupenia územnej spolupráce;
  • štátne orgány;
  • inštitúcie pre ochranu záujmov.
Platí podmienka partnerstva v projekte?

Projektovú žiadosť podáva len 1 partner a rozpočet sa vzťahuje len na žiadateľa, pričom len on má nárok na nenávratný finančný príspevok. Žiadateľ pred podaním žiadosti pozýva partnerské organizácie zo Slovenska a Maďarska na plánované aktivity/podujatia. Úlohou partnerských organizácií je zabezpečiť zúčastnených hostí (najmä tých z územia Maďarska a Slovenska) na podujatiach organizovaných žiadateľom. Minimálne 50% zúčastnených hostí musí byť zo zahraničia.

Partnerská dohoda sa však nepodpisuje.

Aká je dĺžka projektu?

Maximálna dĺžka implementácie projektu je 10 mesiacov, pričom plánovaná realizácia projektov môže spadať do obdobia medzi 1. marcom 2024 a 31. decembrom 2024.

Aký je spôsob financovania malých projektov?

Fond malých projektov poskytuje úspešným žiadateľom nenávratný finančný príspevok, ktorý pozostáva z podpory Európskej únie a národného spolufinancovania. Financovanie malého projektu dopĺňajú žiadatelia vlastným príspevkom.

Aká je minimálna a maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu?

Výška paušálneho poplatku závisí od počtu prihlásených občanov zúčastňujúcich sa na aktivitách/podujatiach realizovaných žiadateľom. Minimálne 50 % registrovaných občanov zúčastňujúcich sa na podujatí musí byť z pohľadu hlavného prijímateľa cudzích – slovenských alebo maďarských – štátnych príslušníkov. Úhrada sa uskutočňuje podľa počtu prihlásených hostí, ktorí sa skutočne zúčastnia na mieste podujatia.

Aké aktivity podporuje výzva?

Fond malých projektov podporuje realizáciu kultúrnych festivalov, športových podujatí, odborných podujatí, detských a mládežníckych táborov, ktoré umožňujú predstaviteľom a členom organizácií pôsobiacich na oboch stranách hranice stretávať sa a upevňovať vzájomné vzťahy.

Čo je úlohou cezhraničného účastníka?

Úlohou cezhraničných partnerských organizácií je zabezpečiť zúčastnených hostí (najmä tých z územia Maďarska a Slovenska) na podujatiach organizovaných žiadateľom.

Aké sú minimálne požiadavky propagácie malého projektu?

Za propagačné aktivity možno považovať komunikačné, reklamné a marketingové aktivity súvisiace s plánovaným podujatím, ako aj zobrazovanie prvkov viditeľnosti, ktoré je potrebné použiť pri realizácii malého projektu.

Akým spôsobom sa projektová žiadosť podáva?

Formuláre na predkladanie projektových žiadostí sa vypĺňa v úradnom jazyku krajiny žiadateľa spolu s požadovanými prílohami, je potrebné ho predložiť elektronicky, prostredníctvom online systému predkladania projektových žiadostí Interreg+, na nasledovnej adrese: https://husk.interregplus.eu/21-27