Art4 centrum

Hlavnými cieľmi projektu sú:
– hlboká kultúrno-historická analýza vzťahov medzi SK a HU v rôznych časových obdobiach.
Cieľom je porozumenie kľúčovým momentom, udalostiam a zmenám, ktoré formovali vzájomné vzťahy
– analýza súčasných vzťahov medzi oboma krajinami v rámci kultúrnej spolupráce a identifikácia príležitosti na posilnenie spolupráce a riešenia výziev
– podpora kultúrnej výmeny medzi SK a HU s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, rešpekt a spoluprácu
– zlepšenie vzdelávania a informovanosti o histórii, kultúre a vzťahoch medzi SK a HU. Cieľom je poskytovať ľuďom relevantné informácie a stimulovať dialóg medzi občanmi a inštitúciami oboch
krajín.
Špecifickými cieľmi projektu sú:
– vytvorenie odborno-vzdelávacieho materiálu vo forme Zborníka z konferencie s názvom Slovensko-maďarské vzťahy v čase a Publicistického dokumentu (film) o histórii, kultúre a vzťahoch
medzi SK a HU, ktoré budú dostupné inštitúciám, univerzitám a verejnosti.
– zorganizovanie kultúrneho podujatia, ktoré podporí vzájomné porozumenie a obohatí skúsenosti inštitúcií a obyvateľov oboch krajín v oblasti kultúry a histórie.
Relevantnosť a súlad projektu s výzvou je založený na podpore budovania vzájomnej dôvery medzi obyvateľmi a inštitúciami v KSK a Hevešskej župy prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
inštitúcií zameraných na realizáciu kultúrno-historických vzdelávacích aktivít.
Pozvaným maďarským partnerom projektu je Irisz Muveszeti Sport Természetvédelmi Alapítvány, ktorého aktivitami je realizácia podujatí podporujúcich umelecký záujem detí a dospelých.
Medzi aktivity projektu patrí:
– Odborná konferencia
– Prehliadka mesta Košice s profesionálnym sprievodcom
– Filmové premietanie
– Tvorba Publicistického dokumentu (filmu)
– Tvorba Zborníka z konferencie
Očakávanými výsledkami projektu je:
– posilnenie cezhraničných vzťahov medzi inštitúciami a dôvery medzi účastníkmi projektu
– vytvorenie SK-HU cezhraničnej spolupráce
– informovanie cieľových skupín o SK-HU vzťahoch v čase

Názov projektu: Slovensko-maďarské vzťahy v čase
Akronym: SKHU Vzťahy v čase
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/233
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024