Centrum kultúry Košického kraja

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie prezentačného podujatia tradičnej kultúry, a tým priblížiť kultúru širokej verejnosti zaujímavou formou, kde si každý návštevník príde na svoje. Vytvorenie
možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov Košického kraja, udržiavanie a zviditeľňovanie kultúrneho dedičstva Slovákov a Maďarov, posilnenie kultúrnej identity a poukázanie na množstvo spoločných tradícií. Ponúknuť divákom a účastníkom pestrú programovú paletu, poukázať na výstup folklóru do súčasného moderného sveta. Zámerom projektových aktivít je prezentácia aktérov Košického kraja, hostí festivalu, vzdelávanie širokej laickej verejnosti nenútenou hravou formou v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Hlavné projektové aktivity – predstavenia pre deti a mládež, interaktívne školy tanca a spevu, tvorivé dielne tradičných remesiel, večerný koncert, predstavenia domácich kolektívov a zahraničných hostí festivalu. Projekt bude súčasťou veľkolepého podujatia Župných dní Košického samosprávneho kraja v Košiciach, dňa 17.5.2024, ako časť kultúrneho programu.
Župné dni budú prebiehať v celkom košickom kraji, vždy v inom meste v trvaní 26.4. – 27.5. 2024.
Kultúrne organizácie participujú na zabezpečení kultúrneho programu.
Aktivitami projektu budú :
1. Hlavné aktivity (Core activities)
– Kultúrny program
– Sprievodné aktivity, služby
2. PR aktivity
– Zabezpečenie publicity projektu
Pozvaní domáci partneri:
Spevák Štefan Štec s ľudovou hudbou Fajta
Detské folklórne súbory: Čarnička, Hanička, Viganček, mládežnícky folklórny súbor Želiezko, spolu so svojimi ľudovými hudbami
Dospelé folklórne súbory: Borievka, Ilosvai
Pozvaní zahraniční partneri:
Detský folklórny súbor (Miskolc), Dospelý folklórny súbor (Hajdúnánás), Profesionálne teleso Fitos
Dezső Társulat (Budapešť), Kázsmárk Község Önkormányzata

Názov projektu: Festival Košickej župy – spoločné dedičstvo
Akronym: Festival Košickej župy
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/154
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25€
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.06.2024