Gemerské osvetové stredisko

Projekt je zameraný na udržiavanie a zveľaďovanie duchovného a kultúrneho dedičstva obyvateľov na južnej časti Gemera. Partnerom projektu na maďarskej strane bude Borsod Ágázati Képző Központ Nonprofit Kft. V rámci projektu poukazujeme na dôležitosť implementácie ľudových zvykov, tradícií a remesiel do výchovného procesu mimo vyučovania – účasťou detí a mládeže MŠ,
ZŠ a SŠ na programe a tvorivých kultúrno-vzdelávacích aktivitách, ktoré sú dôležitým prvkom spoznávania a uvedomenia si kultúrnej identity. Naším cieľom je, aby tradície a remeslá, ktoré
vykonávali naši predkovia, deti a mládež spoznali, zapamätali si a vlastnoručne vyskúšali. Ďalšími cieľmi projektu sú: informovať mládež o význame zachovávania kultúrneho dedičstva, naučiť ich
nielen pracovať s prírodnými materiálmi, ale aj zoznamovať sa tradičnými technikami a remeselnými postupmi. Zámerom je pokračovať v rozširovaní dosahu projektu aj na okolité lokality
okresu Rožňava s maďarskými komunitami. Projektom podporíme výmenu kultúrnych tradícií medzi občanmi Maďarska a Slovenska aj zapojením partnerských miest mesta Rožňava – Szerencs a
Budapest V. obvod Belváros – Lipótváros. A tiež partnerských občianskych združení GOS Združenia Gemerských remeselníkov z Krásnohorskej Dlhej Lúky (SK), ktorého členmi sú aj maďarskí remeselníci s cieľom získať praktické skúsenosti o bohatstve a rozmanitosti spoločného dedičstva Európskej únie a ďalšími, ktoré vyvíjajú aktivity v oblasti uchovávania a prezentácie tradičnej kultúry a prezentačnou formou podporujú aktivity miestnych remeselníkov a nositeľov tradícií. Hlavné aktivity projektu: kultúrny program hlavný stage, sprievodné aktivity (Gemerský jarmok remesiel), technicko – organizačné zabezpečenie (služby), PR aktivity a zabezpečenie publicity projektu.

Názov projektu: Gemerské slávnosti tradícií a umenia
Akronym: Gemerské slávnosti
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/294
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645, 00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.05.2024