Košice Región Turizmus

Naším cieľom je usporiadať odbornú konferenciu s názvom Udržateľnosť – budúcnosť cestovného ruchu (Sustainability – the future of tourism). Nosnou myšlienkou zorganizovanej konferencie je
vytvorenie platformy pre stretnutie odborníkov a aktérov z cestovného ruchu a jemu pridružených oblastí a to na medzinárodnej úrovni. Konferenciu plánujeme zorganizovať v Košiciach, v dňoch
15.-16.5.2024. Medzi hlavné aktivity podujatia budú patriť najmä: odborná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe, budovanie partnerstiev a a budúcej spolupráce pri spoločnom (aj
cezhraničnom) rozvoji cestovného ruchu a zapájanie občanov EÚ, konkrétne v podobe miestnych komunít, do priameho ovplyvňovania vzniku a skvalitňovania služieb a produktov v danej oblasti,
čím dôjde k naplneniu všetkých princípov a hodnôt výzvy. Ciele a výsledky nášho projektu by mali priamo korešpondovať s našimi aktivitami a mali by sa prejaviť bezprostredne po realizácii projektu vo forme vzniku nových cezhraničných partnerstiev a spoluprác. Všetky aktivity a ciele budú zabezpečené prostredníctvom odborných prednášok a diskusií, ktorých sa, okrem pozvaných
odborníkov, bude môcť, za podmienky registrácie, zúčastniť aj široká verejnosť.
Partneri projektu: Zold Kor – Hlavným cieľom organizácie je ochrana prírody a zabezpečovanie udržateľný rozvoja. ABA Turisztikai Egyesület – Združenie cestovného ruchu ABA s hlavným zámerom chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu Abaúj v Maďarsku prostredníctvom trvalo udržateľného cestovného ruchu. Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft – Cieľom organizácie je umožniť konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch. Alkossunk Várost Alapítvány – Hlavným cieľom organizácie je zabezpečiť moderný rozvoj mesta Nyíregyháza, rešpektujúc tradície a históriu mesta.

Názov projektu: Budúcnosť cestovného ruchu – Udržateľnosť (Sustainability – the future of
tourism)
Akronym: ECOfuTOURe
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/331
Celkový rozpočet projektu: 23 125, 00 €
Rozpočet ERDF: 18 500,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024