Občianske združenie AGEL ACADEMY

Cieľom projektu „Nové trendy v artroskopickej operatíve“ je organizácia 2-dňového medzinárodného artroskopického kongresu za účelom informovania o používaných diagnostickoliečebných
postupoch v jednotlivých krajinách so zameraním na športovú traumatológiu. Účelom je aj výmena odborných skúseností s ošetrením úrazov muskuloskeletárneho aparátu v oboch
krajinách, spôsoby ošetrenia, možnosti financovania a kooperácie. Vedúci partner – Občianske združenie AGEL ACADEMY, v spolupráci s viacerými partnerskými zdravotníckymi inštitúciami z Maďarska, vytvorí prostredníctvom realizácie artroskopického kongresu priestor na budovanie vzájomnej dôvery a cezhraničných vzťahov nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi odborníkmi a pacientmi, medzi a miestnymi zdravotnými inštitúciami a medzi Košicami a medzinárodnou komunitou zaoberajúcou sa ortopédiou a chirurgiou kĺbov. Tieto vzťahy prispejú k dlhodobejšej spolupráci a zdieľaniu vedomostí a skúseností v oblasti artroskopie. Cieľ projektu je plne v súlade so špecifickým cieľom výzvy „Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy.“ Hlavnou cieľovou skupinou sú ortopédi, traumatológovia a fyziatri a fyzioterapeuti, ktorí sa zaoberajú úrazmi vznikajúcimi pri športe.
Tento projekt má ambíciu spojiť navzájom odborné spoločnosti, ktoré sa v oboch krajinách podieľajú na ošetrení športových úrazov, čo výrazne podnieti jednotnosť a vytvorenie spoločných
postupov medzinárodného významu. Hlavná aktivita – Kongres „Nové trendy v artroskopickej operatíve“ – zahŕňa aj prípravné práce súvisiace s realizáciou kongresu, ako je personálne, organizačné a technické zabezpečenie, propagácia, zabezpečenie tlmočenia, bezpečnosti, občerstvenia, logistiky a ubytovania. Miesto konania: Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca a.s., Dátum: 26.-27.09.2024

Názov projektu: Nové trendy v artroskopickej operatíve
Akronym: Artroskopický kongres
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/350
Celkový rozpočet projektu: 26 431,25 €
Rozpočet ERDF: 21 145,00 €
Začiatok projektu: 04.05.2024
Koniec projektu: 30.09.2024