Obec Debraď

Cieľom projektu je poskytnúť obyvateľom regiónu kvalitnú populárnu kultúru, poukázať na duchovné dedičstvo a tradície, posilniť regionálnu a cezhraničnú spoluprácu obyvateľov. Podujatie
vytvorí priestor pre stretnutie predstaviteľov organizácií v regióne s predstaviteľmi zahraničných organizácií, čím sa vytvoria predpoklady pre posilnenie vzájomných vzťahov a dlhodobej
spolupráce a naplní sa súlad malého projektu s výzvou. Do projektu sa okrem žiadateľa zapoja partneri z Maďarska, a to obec Geszteréd (Geszteréd Község Önkormányzata), združenie Vidék Kincse (Vidék Kincse Egyesület) a obec Szabolcs (Szabolcs Község Önkormányzata). Partneri projektu sa zúčastnia havnej aktivity, čím sa vytvorípriestor pre vzájomnú výmenu skúseností, získanie nových poznatkov o cezhraničnej kultúre a spolupráca vytvorí vhodné predpoklady pre dlhodobé partnerstvá. Projekt má dve hlavné aktivity. Jednou je konferencia na tému „Obec Debraď a jej pamätihodnosti”, v rámci ktorej odznejú prednášky na tému základné informácie o obci Debraď,dejiny obce Debraď a pamätihodnosti obce Debraď. Sprievodným program bude Výstava fotografií o obci a jej okolí. Ďalšia hlavná aktivita, ktorou je Odpust Svätého Ladislava, bude pozostávať z viacerých čiastkových aktivít, ktoré sa budú vzájomne dopĺňať a spolu vytvoria jedno ucelené kultúrnoduchovné podujatie. Pôjde o 2-dňové podujatie, pričom prvý deň sa začne slávnostným privítaním hostí, nasledovať bude gastro kemp, aktivity pre deti a ukončí sa veľkolepými koncertmi. Druhý deň bude celebrovaná svätá omša v rastlinnom kostole Sv. Ladislava a program bude pokračovať kultúrnou časťou. Výsledkom projektu bude zapojenie 3 zahraničných partnerov do cezhraničnej spolupráce v rámci realizácie aktivít malého projektu, čo predstavuje približne 150 zahraničných návštevníkov podujatia. Týmto sa vytvorí predpoklad pre dlhodobú spoluprácu partnerov a ich ďalšie spoločné aktivity aj po ukončení tohto projektu.

Názov projektu: Odpust Svätého Ladislava v Debradi
Akronym: St. L DAY
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/132
Celkový rozpočet projektu: 33 037,50 €
Rozpočet ERDF: 26 430,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 31.07.2024