Východoslovenské múzeum v Košiciach

Hlavným cieľom projektu je zorganizovať a zrealizovať prvý ročník veľkolepého celodenného festivalu s názvom Rákociho kráľovská svadba – 330. výročie sobáša Šarloty Amálie a Františka II.,
ktorý sa uskutoční 21. 9. 2024. Podujatie, ktorého tradíciu by týmto VSM rado založilo, bude dôstojne (re)prezentovať osobnosť kniežaťa F. II. Rákociho a zároveň sprítomňovať kľúčový
moment jeho osobného i verejného života. Téma festivalu vyzdvihuje osobnosť Františka II. Rákociho, ktorý je symbolom prepojenia dvoch národov – slovenského a maďarského.
Jednotlivé body festivalového programu priblížia návštevníkom dôležité okamihy Rákociho svadby a sprítomnia im dobovú atmosféru prostredníctvom účinkujúcich v honosných barokových
kostýmoch, dobovej hudby, tanca, spevu, kaukliarskych, šermiarskych či sokoliarskych vystúpení, ale aj gastronómie. Inscenácia dobových príprav na svadbu, ale aj samotného sobáša bude
realizovaná pod odborným dohľadom historikov VSM, ktorí zabezpečia, aby malo podujatie nielen zábavný, ale aj osvetový rozmer a rešpektovalo tak dejinné udalosti.
Festival bude vyvrcholením viacerých podujatí a opakovaných akcií (komentovaných prehliadok, vystúpení, seminárov pre odbornú i laickú verejnosť, tvorivých dielní) súvisiacich so životom F. II.
Rákociho, ktoré VSM organizovalo v minulosti a plánuje ich realizovať aj v budúcnosti. Partnermi projektu sú rešpektované kultúrno-vzdelávacie inštitúcie z oboch území (Zempléni
Múzeum – Szerencs, Kállay Gyűjtemény – Nyíregyháza, Jósa András Múzeum – Nyíregyháza, Herman Ottó Múzeum – Miskolc, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma – Sárospatak,
Munkácsy Mihály Múzeum – Békéscsaba, Krajské múzeum v Prešove, Trenčianske múzeum v Trenčíne), diplomatický orgán verejnej správy (Magyarország Főkonzulátusa Kassa) a v neposlednom rade slovenskí a maďarskí umelci (JAGO – skupina historického šermu, Divadlo nad vecou, Cirkus Mavakanza, Sokoliarska skupina Horus, trubadúrska hudobná skupina Igrici, maďarská cimbalová hudba a i.).

Názov projektu: Rákociho kráľovská svadba – 330. výročie sobáša Šarloty Amálie a Františka II.
Akronym: VSM
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/091
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.09.2024