Združenie gemerských remeselníkov – Gömöri Kézmüvesek Társulása

Hlavnými cieľmi projektu sú:
– vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností, znalostí a techník medzi generáciami, aby sa zachovala a prenášala hodnota slovenských a maďarských remeselníckych zručností
– spájanie komunít, remeselníkov, umelcov a nadšencov oboch krajín s cieľom vytvoriť dynamické a inkluzívne prostredie
– budovanie partnerských vzťahov medzi organizáciami, inštitúciami a remeselníckymi skupinami s cieľom podporiť a posilniť vznik dôvery a nových spoluprác
– poskytnutie vzdelávacích príležitostí prostredníctvom workshopov, prezentácií a aktivít na podporu porozumenia a váženia si hodnoty tradičných slovenských a maďarských remeselných
techník
– propagácia kultúrneho dedičstva oboch regiónov prostredníctvom festivalu
– inšpirovanie nových generácií k poznaniu a rozvíjaniu tradičných remeselných zručností
Slovenska aj Maďarska.
Relevantnosť a súlad projektu s výzvou spočíva v medzi-inštitucionálnej spolupráci medzi Slovenským a Maďarskými projektovými partnermi s dôrazom na budovanie vzájomnej dôvery a
medziľudských vzťahov prostredníctvom spolupráce na aktivitách projektu v kontexte zachovania remeselníckych tradícií oboch regiónov vzdelávaním mladej generácie.
Pozvanými partnermi projektu sú:
– Centrum reformovaného vzdelávania Eötvösa Józsefa – materská škola, základná škola, stredná
škola, odborná škola, odborná škola a základná umelecká škola
– Obec Ibrány
– Obec Kisgyőr
Medzi aktivity projektu patrí Medzigeneračný Remeselnícky Festival, ktorý pozostáva z konferencie a festivalovej časti.
Medzi očakávané výsledky projektu patrí:
– vytvorenie silných vzťahov a partnerstiev medzi komunitami a inštitúciami zo SK a HU
– zvýšenie povedomia o kultúrnom dedičstve oboch regiónov prostredníctvom festivalu
– inšpirovanie mladých ľudí a podpora ich záujmu o tradičné remeslá
– vytvorenie prostredia, ktoré je inkluzívne a kde sa stretávajú ľudia z rôznych komunít a kultúr
– rozšírenie siete ľudí a organizácií zaoberajúcich sa remeslami a kultúrnym dedičstvom

Názov projektu: Zachovajme Tradície: Medzigeneračný Remeselnícky Festival
Akronym: Festival Remesiel
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/226
Celkový rozpočet projektu: 49 556,25 €
Rozpočet ERDF: 39 645,00 €
Začiatok projektu: 01.04.2024
Koniec projektu: 30.06.2024