Židovská náboženská obec Košice

Pred holokaustom boli Košice mestom s jednou z najväčších a najprominentnejších židovských komunít na území dnešného Slovenska. V meste aj v súčasnosti pôsobí aktívna židovská menšina,
ktorá napriek menšej početnosti vyvíja značné úsilie o zachovanie svojej kultúrnej a náboženskej tradície, vďaka čomu zaujíma aj v súčasnosti významné miesto medzi košickými etnikami. ŽNO
Košice aktívne spolupracuje s lokálnymi a regionálnymi partnermi, s cieľom zapojenia publika rôznych vekových skupín, čím sa podporuje sociálne začlenenie a integrácia. Cieľom tohto projektu
je medzigeneračný dialóg o spoločnom slovensko-maďarskom-židovskom kultúrnom dedičstve, ako predpoklad posilnenia pocitu príslušnosti k spoločnému európskemu kultúrnemu a politickému priestoru. Obec chce zároveňprezentovať svoju kultúry a tradície širokej verejnosti a tak posilniť predpoklady pre budovanie súdržnej, informovanej, otvorenej a tolerantnej spoločnosti naprieč slovensko-maďarskými hranicami. Podujatia boli navrhnuté tak, aby reprezentovali a ponúkli účastníkom z oboch krajín čo najširší záber židovskej histórie, kultúry a tradície. V prvom rade je to prehliadka historicky aj kultúrne významných pamiatok židovskej obce v Košiciach, ale aj prednáška a prezentácia zamerané na tradície (v podobe sviatkov) a gastronómiu. Poslednú skupinu tvoria kultúrne podujatia v podobe vystúpenia (koncert, resp. predstavenie) a krátkeho festivalu židovskej kultúry. Jednotlivé podujatia tiež zahŕňajú priestor pre doplňujúce otázky, diskusiu a výmenu názorov medzi účastníkmi, aby sa čo najviac podporila vzájomná kultúrna výmena a posilnenie kultúrnych a historických väzieb, v súlade s princípmi mnohonárodnostnej a tolerantnej Európy. Partneri: Židovská náboženská obec Debrecín, Židovská náboženská obec Miškovec, Židovská náboženská obec Nyíregyháza. Pri pozývaní slovenských účastníkov plánuje ŽNO Košice spolupracovať s OOCR Visit Košice, MIČ Košice, Východné pobrežie o.z. a ŽNO Prešov.

Názov projektu: Medzigeneračný dialóg o spoločnej slovensko-maďarsko-
židovskej histórii
Akronym: SPOLU
Kód výzvy: HUSK/2301/3.1/020
Prioritná os: 3. – Institutional cooperations
Špecifický cieľ: 3.2.1 – Small project fund
Kód projektu:   HUSK/SPF/2301/3.2/347
Celkový rozpočet projektu: 36 337,50 €
Rozpočet ERDF: 29 070,00 €
Začiatok projektu: 01.03.2024
Koniec projektu: 30.09.2024